Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac sa dočítate zde

Informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov

Spoločnosť NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., IČO: 26106965 (ďalej len „NaturaMed“) kladie veľký dôraz na dodržovanie zásad a pravidiel ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov. Všetky osobné údaje považuje za dôverné a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“). [Podrobnosti spracovania osobných údajov spoločnosťou NaturaMed sú upravené v Kódexu chovania NaturaMed dostupnom na adrese: https://www.naturamed.sk/#!/kodex-chovania

Na základe čl. 13 Nariadenie týmto spoločnosť NaturaMed ako správca údajov poskytuje zákazníkovi ako subjektu údajov informácie o spracovaní osobných údajov.

Kontaktné údaje spoločnosti NaturaMed

Sídlo: Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
E-mail: info@naturamed.sk
Telefon: +420 389 005 115 pro CZ nebo + 421 483 238 000 pro SK
www.naturamed.sk
Kontakt poverenca pro ochranu osobných údajov: dpo@naturamed.sk

Účely a právny základ spracovania Osobných údajov

Spracovanie osobných údajov, v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo zákazníka („ďalej len „Osobné údaje“), je nevyhnutné v súvislosti s uzavretím a následným plnením, zmenou alebo ukončením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov (právny základ pre spracovanie), a k takému spracovaniu preto nie je treba súhlasu subjektu údajov

Zákazník si od společnosti NaturaMed odesláním kuponu, telefonicky, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím webové stránky společnosti NaturaMed objednává doplňky stravy (dále jen „Výrobky“) a na základě této objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a společností NaturaMed (dále jen „Smlouva“). Pokud společnosti NaturaMed nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být Smlouva uzavřena a Výrobky dodány.

Zákazník si od spoločnosti NaturaMed odoslaním kupónu, telefonicky, prostredníctvom e-mailu či prostredníctvom webovej stránky spoločnosti NaturaMed objednáva výživové doplnky (ďalej len „Výrobky“) a na základe tejto objednávky je uzavretá kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou NaturaMed (ďalej len „Zmluva“). Pokiaľ spoločnosti NaturaMed nie sú Osobné údaje oznámené, nemôže byť Zmluva uzavretá a Výrobky dodané.

Účelom spracovania Osobných údajov je plnenie záväzkov zo Zmluvy a súvisiacej administratívnej činnosti, predovšetkým:

 • Prijatie a vybavenie objednávky Výrobkov;
 • zaistenie doručenia zásielok obsahujúcich Výrobky zákazníkom;
 • administratívna podpora spojená s predajom Výrobkov;
 • vybavenie prípadných reklamácií či sťažností zákazníkov spojených s kúpou Výrobkov.

Hore popísané administratívne činnosti spoločnosť NaturaMed zaisťuje v spolupráci so spoločnosťami patriacimi do skupiny podnikov a týmto spoločnostiam preto Osobné údaje poskytuje. Takéto poskytovania osobných údajov v rámci skupiny podnikov pre vnútorné administratívne účely sa podľa Nariadenia považuje za spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov správcu v zmysle čl. 6odst. 1 písm. f) Nariadenie (právny základ pre spracovanie) a nie je k nemu treba súhlasu subjektu údajov. Osobné údaje sú takto poskytované nasledujúcim spoločnostiam patriacim do skupiny NaturaMed:

 • Aimé Cosmetics s.r.o., IČ: 03138488, so sídlom České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04;
 • Aimé AS, IČ: 939257462, so sídlom Posboks 2068, 3216 Sandefjord;
 • Postavdelingen s.r.o., IČ: 26078236, so sídlom České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04;
 • Unicall Communication Group s.r.o., IČ: 28091531, so sídlom České Budějovice, Pražská třída 1247/24, PSČ: 370 04;
 • UCommunications Group s.r.o., DIČ: SK212079984, so sídlom Banská Bystrica, Na Troskách 14297/26, PSČ: 974 01;

Vyššie popísané administratívne činnosti spoločnosť NaturaMed zaisťuje takisto v spolupráci so spoločnosťami mimo skupinu podnikov a týmto spoločnostiam preto Osobné údaje poskytuje v rámci svojich oprávnených záujmov popísaných v kódexu chovania https://www.naturamed.sk/#!/kodex-chovanie

 • Colonnade Insurance S.A., organizační složka, IČ: 04485297, so sídlom Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00.
 • Anycoders s.r.o., IČ: 03888461, so sídlom České Budějovice 3, Na Sadech 2036/18, PSČ: 370 01 (statistické vyhodnocování dat týkajících se prodeje);
 • ATODA Telemarketing, spol. s r.o., IČ: 48115916, so sídlom České Budějovice 6, Čechova 164/1, PSČ: 370 01;
 • CityExpress v.o.s., IČ: 28137108, so sídlom České Budějovice, Strádova 1850/1, PSČ: 370 07;
 • Conectart s.r.o., IČ: 24728055, so sídlom Praha 9, K Žižkovu 851/4, PSČ: 190 00;
 • Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, so sídlom Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 225 99;
 • Kancelář Cato, s.r.o., IČ: 25636103, so sídlom Praha 6, Milady Horákové 105/75, PSČ: 160 00;
 • Mailkit s.r.o., IČ: 26449901, so sídlom Praha 8 - Libeň, Novákových 970/41, PSČ: 180 00;
 • Slovenská pošta, a.s., IČ: 36631124, so sídlom Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9, PSČ: 975 99;
 • Sophia Solutions, s.r.o., IČ: 26736471, so sídlom Praha - Praha 6, Evropská 2588/33a, PSČ: 160 00 (statistické vyhodnocování dat týkajících se prodeje);

Osobné údaje budú uložené po dobu trvania zmluvy, a ďalej 2 roky od skončenia jej účinnosti pre účely prípadných sporov vzniknutých zo Zmluvy.

Zároveň týmto spoločnostiam NaturaMed zákazníka vyslovene žiada, aby pri uskutočňovaní objednávky Výrobkov neposkytoval údaje o svojom zdravotnom stave. Jedná sa o zvláštnu kategóriu osobných údajov v zmysle Nariadenia a spoločnosť NaturaMed tieto údaje pre uzavretie, plnenie, zmenu ani ukončenie Zmluvy nevyžaduje a nie je jej záujmom tieto osobné údaje akokoľvek spracovávať. Pokiaľ však zákazník tieto údaje pri uskutočňovaní objednávky Výrobkov cez toto upozornenie dobrovoľne poskytne a tým ich zjavne zverejní, činí tak na vlastné riziko a berie tým na vedomie, že telefonické hovory sú spoločnosťou NaturaMed nahrávané a uchovávané z dôvodu overovania kvality služieb, preukázanie uzavretia Zmluvy so zákazníkom a/alebo plnenia povinnosťou spoločnosti NaturaMed vyplývajúcej zo Zmluvy.

Spoločnosť NaturaMed neodovzdáva osobné údaje na účely priameho marketingu žiadnym ďalším subjektom.

Zadané osobní údaje (jméno, adresa, email a telefon) zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení. Děláme to na základě našeho oprávněného zájmu, protože předpokládáme, že by Vás další nabídka obdobných produktů a služeb mohla zajímat. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení. Zároveň uplatňujeme zákaznickou výjimku dle Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, § 7, šíření obchodních sdělení. Zadané osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let. Ze zasílaní obchodních sdělení se můžete jednoduše odhlásit v každé rozesílce kliknutím na odhlašovací odkaz v zápatí e-mailu.

Potvrdzujem, že udelením tohto súhlasu vyjadrujem svoje slobodné, konkrétne, informované a jednoznačné zvolenie k spracovaniu mojich Osobných údajov.

Ďalej týmto vyhlasujem, že je mi známe, že nie som povinný poskytnúť spoločnosti NaturaMed svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov za vyššie uvedenými účelmi. Tento súhlas so spracovaním Osobných údajov za predmetnými účelmi môžem kedykoľvek odvolať v písomnej či elektronickej forme prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti NaturaMed. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania Osobných údajov vychádzajúcich z tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva subjektu údajov

Spoločnosť NaturaMed týmto informuje zákazníka, že je oprávnený požadovať prístup k Osobným údajom, ktoré o ňom Správca spracováva, opravu alebo výmaz Osobných údajov, obmedzenie spracovania Osobných údajov. V prípade spracovania osobných údajov na základe oprávneného záujmu Správcu má zákazník rovnako právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodu týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, ktoré v námietke popíše. Ďalej má zákazník právo na prenositeľnosť Osobných údajov. Všetky tieto práva môže zákazník realizovať v písomnej či elektronickej forme prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti NaturaMed. Zákazník má rovnako právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo k inému príslušnému dozorovému úradu v súvislosti so spracovaním Osobných údajov, a to predovšetkým v členskom štáte jeho obvyklom pobyte, výkonu práce alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu Nariadenia. [Podrobnejšie informácie o právach pri spracovaní osobných údajov a súvisiacich postupoch sú k dispozícii v Kódexu chovania NaturaMed dostupnom na adrese: https://www.naturamed.sk/#!/kodex-chovania]

Ďalej týmto spoločnosť NaturaMed výslovne informuje zákazníka, že podľa čl. 21 Nariadenie môže kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov za účelom priameho marketingu, a to v písomnej či elektronickej forme prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov spoločnosti NaturaMed.

Potvrdzujem, že mi bola poskytnutá táto informácia o spracovaní osobných údajov a že som jej porozumel.


Odosiela sa

Vyskúšajte FlexiMed ZADARMO*

*platíte iba poštovné 1,95 €

Načítám objednávkový formulář

OMF